Wszelkie prawa do fotografii i tekstów umieszczonych w treści strony internetowej są zastrzeżone. Właścicielem autorskich praw majątkowych i osobistych do wszystkich fotografii jest Tomasz Susuł. Zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnianie fotografii bez pisemnej zgody właściciela fotografii. Wszelkie przypadki komercyjnego wykorzystania materiałów tu zawartych bez uzyskania pisemnej zgody właściciela, będą skutkowały przekazaniem sprawy na drogę sądową i dochodzeniem należnego wynagrodzenia oraz zadośćuczynienia lub odszkodowania.
W celu uzyskania zgody na wykorzystanie komercyjne proszę o Kontakt.

Wykorzystanie w celach prywatnych (np blog) jest możliwe bez zezwolenia wyłącznie po podaniu informacji skąd pochodzi zdjęcie (link) oraz imienia i nazwiska autora.


All rights to photographs and text appearing in the web site are reserved. The owner of property and personal copyright to all photographs is Tomasz Susuł. Any distribution is prohibited without the written consent of the owner of photographs. Any commercial use of the materials contained herein without the prior written consent of the owner, will have resulted in remittal of the case to the courts and claim of due salaries, compensation or reparation.

In order to obtain approval for commercial use please contact me first.

Use for private purposes (e.g. a blog) is possible without authorization only with linking to this blog and clearly stating name of the author.