Hi.

This blog originally started on tomaszsusul.pl but I decided to split travel photography and travel blog from my main domain which will be dedicated strictly to fine art and alternative photography.

I’ll continue writing here, sometimes in english and sometimes in polish, about travels of course, what I do like, what I don’t, some tips and tricks from time to time and truth only, no embellishing! I guarantee also a feast for the eyes everytime!


publishing

Według Konwencji Unii Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności art. 10 każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

Under EU Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Article 10 Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.


copyright

Wszelkie prawa do fotografii i tekstów umieszczonych w treści strony internetowej są zastrzeżone. Właścicielem autorskich praw majątkowych i osobistych do wszystkich fotografii jest Tomasz Susuł. Zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnianie fotografii bez pisemnej zgody właściciela fotografii. Wszelkie przypadki komercyjnego wykorzystania materiałów tu zawartych bez uzyskania pisemnej zgody właściciela, będą skutkowały przekazaniem sprawy na drogę sądową i dochodzeniem należnego wynagrodzenia oraz zadośćuczynienia lub odszkodowania. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie komercyjne proszę o Kontakt. Wykorzystanie w celach prywatnych (np blog) jest możliwe bez zezwolenia wyłącznie po podaniu informacji skąd pochodzi zdjęcie (link) oraz imienia i nazwiska autora.

All rights to photographs and text appearing in the web site are reserved. The owner of property and personal copyright to all photographs is Tomasz Susuł. Any distribution is prohibited without the written consent of the owner of photographs. Any commercial use of the materials contained herein without the prior written consent of the owner, will have resulted in remittal of the case to the courts and claim of due salaries, compensation or reparation. In order to obtain approval for commercial use please contact me first. Use for private purposes (e.g. a blog) is possible without authorization only with linking to this blog and clearly stating name of the author.


cookies

Keep calm and go back to viewing and reading – no cookies here! ;-)